Open navigation

Công văn 239/BHXH-CĐBHXH Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  239 / BHXH - CĐBHXH 

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 11/11/2014 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số  3534 / BHXH - CĐBHXH  về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới. Trong đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam in thống nhất trên toàn quốc thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.


Tuy nhiên, do BHXH Việt Nam chuyển mẫu C65-HD mới cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ số lượng đề nghị nên việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD mới đối với các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan (gọi chung cơ sở khám chữa bệnh) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện xong. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động khi thanh toán, quyết toán các chế độ BHXH và người lao động khi đi khám chữa bệnh; đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện như sau:


  1. Các cơ sở khám chữa bệnh khi đã nhận đầy đủ mẫu C65-HD mới từ BHXH Thành phố thì cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu C65-HD mới; đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa nhận được mẫu C65-HD mới thì tiếp tục cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu C65-HD cũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới, chậm nhất đến hết ngày 31/01/2015.


  2. Từ ngày 01/02/2015 thống nhất thực hiện cấp toàn bộ mẫu C65-HD mới cho người lao động khi đến khám chữa bệnh. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố được cấp C65-HD mới trên website để các đơn vị sử dụng lao động, người lao động biết và thực hiện.


  3. Đối với mẫu C65-HD cũ đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh chuyển trả mẫu C65-HD cũ chưa sử dụng hết về BHXH Thành phố (Bộ phận kho - Phòng HCTH) sau khi đã được cấp mẫu C65-HD mới.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ BHXH Thành phố (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Giám đốc (để báo cáo);

  • Các phòng nghiệp vụ BHXH;

  • Website BHXH TP.HCM;

  • Lưu: VT, CĐ BHXH (2b).

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đăng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.