Open navigation

Công văn 140/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  140 / BXD - VLXD

V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Hải Việt


Bộ Xây dựng nhận được công văn số  9761 / VPCP - KTN  ngày 05/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và công văn số  012 / CV / HV -  2014 ngày 23/12/2014 của Công ty cổ phần Hải Việt đề nghị hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại Vùng 5, Quân chủng Hải quân tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Căn cứ công văn số  587 / BTL - KTe  ngày 17/01/2014 và số  6701 / BTL - TM  ngày 02/7/2013 của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc đề nghị hướng dẫn Công ty cổ phần Hải Việt xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và công văn số  1329 / UBND - KTTH  ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về nhu cầu sử dụng cát nhiễm mặn để làm vật liệu san lấp trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn 2013- 2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số  1907 / BXD - VLXD  ngày 20/8/2014 báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xuất khẩu cát nhiễm mặn được tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Công ty cổ phần Hải Việt thực hiện và giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu.


Văn phòng Chính phủ đã có công văn số  9761 / VPCP - KTN  ngày 05/12/2014 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu dự án nạo vét khu vực Quân cảng Vùng 5 Hải quân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  3586 / VPCP - KTN  ngày 07/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.


Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc Công ty cổ phần Hải Việt làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của các đơn vị liên quan, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án được phép xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.


Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần Hải Việt phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét…) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án, vị trí nạo vét được Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Hải Việt phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư  04 / 2012 / TT -  BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần Hải Việt có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 03  tháng / 01  lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.


Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét bổ sung vùng nước quân cảng Vùng 5 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Công ty cổ phần Hải Việt. Đề nghị Công ty cổ phần Hải Việt thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Kiên Giang;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan Kiên Giang;

  • Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.