Open navigation

Công văn 671/TCHQ-GSQL Thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  671 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam.

(Đ/c: phường Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)


Trả lời công văn số 2811/2014/HVN/D ngày 26/11/2014 của Công ty Honda Việt Nam hỏi về thủ tục tạm nhập khẩu cho hàng hóa là phương tiện quay vòng theo dạng đi thuê, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Thủ tục tạm nhập khẩu 1,980 bộ khung giá sắt dùng để đóng hàng xe máy xuất khẩu do Công ty Honda Logistics Inc chỉ định Công ty Honda Motor (có địa chỉ tại Nhật Bản) giao hàng cho Công ty Honda Việt Nam được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


    Về thủ tục hải quan đối với 220 bộ khung giá sắt do Công ty Hanwa Việt Nam (có địa chỉ tại Việt Nam) xuất khẩu cho Công ty Honda Logistics Inc theo hợp đồng mua bán có điều khoản Công ty Honda Logistics Inc chỉ định Công ty Hanwa Việt Nam giao hàng tại Việt Nam cho Công ty Honda Việt Nam được áp dụng theo Điều 27 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính; theo đó, Công ty Hanwa Việt Nam đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ 220 bộ khung giá sắt theo quy định Điều 27 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC , Công ty Honda Việt Nam đăng ký và làm thủ tục tạm nhập khẩu 220 bộ khung giá sắt theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC , tờ khai nhập khẩu tại chỗ được thay thế bằng tờ khai tạm nhập khẩu.


  2. Về thời hạn và chính sách thuế đối với phương tiện quay vòng theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  14190 / TCHQ - GSQL  ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.