Open navigation

Công văn 695/TCHQ-TXNK Phân loại và xử lý thuế xuất nhập khẩu đối với Nước hồng sâm và Levofloxacin Hemihydrate


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  695 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm” và “Levofloxacin Hemihydrate”

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Trả lời công văn số  1522 / HQCT - NV  ngày 10/9/2014 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về vướng mắc thực hiện ấn định thuế khi có kết quả phân tích mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate và số  2807 / HQHN - TXNK  ngày 18/9/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng nước hồng sâm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại:


  • Mặt hàng “Levofloxacin Hemihydrate”:


   Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  193 / 2012 / TT - BTC  ngày 15/11/2012 và Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì: mặt hàng có tên khai báo “Levofloxacin Hemihydrate” là Levofloxacin, nguyên liệu sản xuất thuốc, thuộc nhóm 29.34, mã số 2934.99.90.


  • Mặt hàng “Nước hồng sâm”:


 2. Tổng cục Hải quan đã có công văn số  5192 / TCHQ - TXNK  ngày 13/5/2014 hướng dẫn phân loại thống nhất mặt hàng nước hồng sâm (Korean Red Ginseng). Theo đó, mặt hàng mặt hàng nước hồng sâm (Korean Red Ginseng) dạng lỏng, màu vàng nâu nhạt, mùi thơm thảo dược, vị ngọt, đóng chai 100ml; thành phần cấu tạo: tính chất hồng sâm Hàn Quốc, citric axit, nước tinh khiết, đường quả hóa lỏng; cách sử dụng: ngày uống 1-2 chai vào nhóm 22.02; phân nhóm 2202.90, mã số 2202.90.30.


 3. Về xử lý thuế:


Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: căn cứ vào thực tế hàng nhập khẩu để phân loại theo quy định; tiến hành rà soát việc phân loại các mặt hàng trên, trường hợp đã phân loại mặt hàng trên chưa đúng quy định (hoặc có sai sót) thì tiến hành thu đúng, thu đủ số thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.