Open navigation

Công văn 701/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim để hàn hồ quang điện


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  701 / TCHQ - TXNK 

V/v: dây thép hợp kim hàn hồ quang điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Công ty CP Nam Hà Việt;

(201E Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)

- Công ty kinh doanh thương mại tổng hợp Nam Sơn.

(92, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  56 / NS - CV  ngày 17/12/2014 của Công ty kinh doanh thương mại tổng hợp Nam Sơn và công văn số  1512 / 2014XNK  ngày 15/12/2014 của Công ty CP Nam Hà Việt đề nghị xem xét việc phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim đã phủ hoặc mạ đồng dùng để hàn hồ quang điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 04/07/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số  9016 / BTC - TCHQ  xử lý vướng mắc đối với mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ hoặc mạ đồng dùng để hàn hồ quang điện. Đề nghị các Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên của Bộ Tài chính (xin gửi kèm theo công văn số  9016 / BTC - TCHQ  ngày 04/07/2014).


Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.