Open navigation

Công văn 744/VPCP-KTTH Quản lý và cấp giấy phép nhập khẩu dung dịch vi-rút vaccinia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  744 / VPCP - KTTH 

V/v quản lý và cấp giấy phép nhập khẩu dung dịch vi-rút vaccinia

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Y tế.


Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số  1264 / BC - BYT  ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc nhập khẩu dung dịch vi-rút vaccinia, ý kiến của Công ty TNHH công nghệ sinh học Konishi Việt Nam (Công văn số  01 / 2015 / KBV - CV  ngày 06 tháng 01 năm 2015) và của ông Hattori Norio,

nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (thư ngày 06 tháng 01 năm 2015); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản  1264 / BC - BYT  nêu trên. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức liên quan ban hành quy định tạm thời về bảo đảm an toàn trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng, bảo quản dung dịch vi-rút vaccinia và xuất khẩu nguyên liệu da thỏ bị làm viêm sau khi tiêm vi-rút vaccinia. Khi đáp ứng đầy đủ các quy định tạm thời về an toàn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định cho phép nhập khẩu dung dịch vi-rút vaccinia.


  2. Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện các quy định phòng tránh lây nhiễm vi-rút vaccinia cho người theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh cho người từ quá trình quản lý, sử dụng dung dịch vi-rút vaccinia và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ việc này.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;

  • Công ty TNHH công nghệ sinh học Konishi VN;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT. 28.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.