Open navigation

Công văn 752/TCHQ-GSQL Kiểm tra thực tế mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  752 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;

- Cục Hải quan tỉnh An Giang.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  4459 / HQHCM - GSQL  ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về việc kiểm tra thực tế hàng hóa là mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công sau đó xuất khẩu qua cửa khẩu Bắc Đai - tỉnh An Giang. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu không thể niêm phong hải quan đã được hướng dẫn tại công văn số  1529 / TCHQ - GSQL  ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan, theo đó trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.


Như vậy, đối với mặt hàng thép tấm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, không thể thực hiện việc niêm phong thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai - Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công để đảm bảo công tác giám sát quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số  12485 / BTC - TCT  ngày 18/9/2013.


Đồng thời, tại công văn số  1529 / TCHQ - GSQL  ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu bằng phương tiện vận tải thủy (tàu, xuồng, xà lan) qua cửa khẩu đường sông, theo đó các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tạm thời cặp vào bờ kè trước trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đường sông để bốc dỡ hàng hóa, sang mạn và kiểm tra thực tế hàng hóa.


Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số  1529 / TCHQ - GSQL  ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.