Open navigation

Công văn 266/BHXH-PC Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  266 / BHXH - PC 

V/v thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết số  19 / NQ - CP  ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Chỉ thị số  24 / CT - TTg  ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH và Quyết định số  1018 / QĐ - BHXH  ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm thực hiện mục tiêu giảm số giờ giao dịch của doanh nghiệp về BHXH, BHYT.


Tuy nhiên việc thực hiện các văn bản nêu trên tại một số BHXH tỉnh, thành phố còn hạn chế như: công tác quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số  19 / NQ - CP , Chỉ thị số  24 / CT - TTg  và Quyết định số  1018 / QĐ - BHXH  còn chưa được sâu sắc dẫn đến viên chức chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay; triển khai các nội dung văn bản còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.


Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số  19 / NQ - CP , Chỉ thị số  24 / CT - TTg  và Quyết định số  1018 / QĐ - BHXH , BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:


 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số  19 / NQ - CP , Chỉ thị số  24 / CT - TTg , Công văn số  84CV / BCS  ngày 10/11/2014 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về cải cách TTHC trong giao dịch với cơ quan BHXH và Quyết định số  1018 / QĐ - BHXH  đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị; phấn đấu cuối năm 2015 số giờ giao dịch của doanh nghiệp về BHXH, BHYT còn 49,5 giờ, bằng mức bình quân của các nước ASEAN 6.


 2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT trong đó có công tác cải cách TTHC về BHXH, BHYT.


 3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Nghị quyết số  19 / NQ - CP , Chỉ thị số  24 / CT -  TTg, Công văn số  84CV / BCS  và Quyết định số  1018 / QĐ - BHXH , trong đó thực hiện nghiêm túc việc cử cán bộ tới đơn vị sử dụng lao động hoặc ký hợp đồng với dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.


 4. Hàng tháng báo cáo nhanh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị sử dụng lao động hoặc qua dịch vụ bưu điện về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế)

  trước ngày 03 của tháng kế tiếp (theo Phụ lục đính kèm), đồng thời gửi email tới địa chỉ banphapche@vss.gov.vn để tổng hợp.


 5. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT theo Điểm a, Khoản 2, Điều 10, quy định ban hành kèm theo Quyết định số  1366 / QĐ - BHXH  ngày 12/12/2014 của BHXH Việt Nam.


BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ: LĐTB&XH; Tài chính; Y tế, Tư pháp;

 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, PC (05).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC


(Kèm theo Công văn số  266 / BHXH - PC  ngày 26 tháng 01 năm 2015 của BHXH Việt Nam)


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


………., ngày tháng năm 2015


BÁO CÁO


Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

(Tháng ....)STT


Tiêu chí

Số đơn vị

Số hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ đã trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tổng số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH đang quản lý tại địa phương:


(Không điền số hồ sơ)


(Không điền số hồ sơ)

- Doanh nghiệp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Tổ chức khác:

2

Số đơn vị được cán bộ BHXH nhận và trả kết quả tại đơn vị:

- Doanh nghiệp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Tổ chức khác:

3

Số đơn vị do bưu điện nhận và trả kết quả giải quyết tại đơn vị:

- Doanh nghiệp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Tổ chức khác:


Người lập biểu GIÁM ĐỐC


Ghi chú: Cách tính số hồ sơ tại cột (4), (5) thực hiện theo Điểm b, Khoản 2, Điều 10, quy định ban hành kèm theo Quyết định số  1366 / QĐ - BHXH  ngày 12/12/2014 của BHXH Việt Nam.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.