Open navigation

Công văn 1006/TCHQ-GSQL Khai báo sai cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1006 / TCHQ - GSQL 

V/v khai báo sai cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số  8852 / HQHP - GSQL  ngày 16/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng liên quan đến việc khai sai đơn vị hải quan đăng ký tờ khai của Công ty TNHH Jemmtec Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại tiết d khoản 1 Điều 12 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai khai sai đơn vị đăng ký tờ khai được hủy tờ khai hải quan. Tuy nhiên, xét thời điểm đăng ký tờ khai hải quan của Công ty TNHH Jemmtec Việt Nam trong giai đoạn đầu triển khai khai báo trên hệ thống  VNACCS / VCIS , Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV II kiểm tra quá trình đăng ký tờ khai của lô hàng oxít nhôm có số vận đơn YMLUN710554206, trường hợp Công ty khai báo hải quan duy nhất tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV II thì đồng ý đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và không yêu cầu đăng ký lại tờ khai mới đối với lô hàng này.


Ngoài ra, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo hai đơn vị liên quan kiểm soát việc sử dụng tờ khai nhập khẩu số  100195127100 / E11  trong báo cáo nhập - xuất - tồn theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.