Open navigation

Công văn 1015/TCHQ-GSQL Gia hạn thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1015 / TCHQ - GSQL 

V/v gia hạn thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Công ty TNHH Mascot Việt Nam.

(Đ/c: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số Mascot/log/0115/17 ngày 13/01/2014 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam về việc gia hạn thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) thì: “Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng”.


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện việc gia hạn thời hạn gửi kho ngoại quan đối với các lô hàng gửi kho ngoại quan trước ngày Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Mascot Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.