Open navigation

Công văn 1019/TCHQ-GSQL Vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1019 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu kim chích máu của máy đo đường huyết cá nhân

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Bộ Y tế.


Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nêu vướng mắc về thủ tục nhập khẩu mặt hàng kim chích máu Blood lancets (100  chiếc / hộp)  dùng cho máy đo đường huyết cá nhân, xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:


  1. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số  44 / 2011 / TT - BYT  ngày 06/12/2011 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y Tế, Thông tư số  24 / 2011 / TT - BYT  ngày 21/6/2011 quy định Danh mục trang thiết bị y tế (mới 100%) được nhập khẩu theo giấy phép. Tuy nhiên, tại các Thông tư trên chưa có mã số HS nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu mặt hàng theo kiến nghị của Cục Hải quan địa phương.


    Đề nghị Quý Bộ cho biết mặt hàng kim chích máu dùng cho máy đo đường huyết cá nhân có thuộc Danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo Thông tư số  44 / 2011 / TT - BYT , và có thuộc Danh mục trang thiết bị y tế (mới 100%) nhập khẩu theo giấy phép theo quy định tại Thông tư số  24 / 2011 / TT - BYT  ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hay không?


    Trường hợp mặt hàng được xác định là trang thiết bị y tế thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số  44 / 2011 / TT - BYT  thì đề nghị quý Bộ làm rõ việc cơ quan hải quan có tiếp tục căn cứ hướng dẫn tại công văn số  2730 / BYT - TB - CT  ngày 09/5/2012 của Bộ Y tế để thông quan hàng hóa khi lô hàng có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế hay không?


  2. Đề nghị Quý Bộ sớm ban hành Danh mục hàng hóa có mã số HS đối với Danh mục trang thiết bị y tế nhập khẩu thuộc Thông tư số  24 / 2011 / TT - BYT , Thông tư số  44 / 2011 / TT - BYT  của Quý Bộ (đã có kết quả rà soát với Tổng cục Hải quan) để giảm vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.


Tổng cục Hải quan trân trọng sự quan tâm giải quyết của Quý Bộ./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Hải quan Lạng Sơn (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.