Open navigation

Công văn 1098/TCHQ-TXNK Làm rõ về bò thuần chủng để nhân giống


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1098 / TCHQ - TXNK 

V/v: làm rõ về bò thuần chủng để nhân giống

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2549 / HQĐNg - TXNK  ngày 29/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nêu vướng mắc trong công tác phân loại một số mặt hàng nhập khẩu là Bò thuần chủng để nhân giống. Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với quý Bộ như sau:


Theo Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 thì mặt hàng bò loại thuần chủng để nhân giống (có tiếng Anh là pure-bred breeding animals) thuộc mã số 0102.21.00. Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 thì bò loại thuần chủng để nhân giống có thuế suất 0% và bò thuộc loại khác có thuế suất 5%.


Tham khảo Chú giải chi tiết HS2012 của Tổ chức Hải quan thế giới thì thuật ngữ "Loại thuần chủng để nhân giống (pure-bred breeding animals)" chỉ gồm những động vật giống được cơ quan có thẩm quyền quốc gia công nhận là “thuần chủng (pure-bred)”.


Để có cơ sở cho các cơ quan hải quan địa phương xác định được loại Bò thuần chủng để nhân giống làm cơ sở phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ hỗ trợ xác định loại bò thuần chủng để nhân giống.


Ý kiến tham gia xin gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) trước ngày 13/2/2015.


Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Phạm Thị Bích Thảo, điện thoại: 0904215609 hoặc 04 39440833 (số lẻ 8577).


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Đà Nẵng;

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.