Open navigation

Công văn 1101/TCHQ-TXNK Vướng mắc kê khai phí bản quyền


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1101 / TCHQ - TXNK 

V/v: phí bản quyền

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giao nhận - Vận tải Ưu vận.

(Đ/c: 386-388, đường Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, TP Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  12 / VLC  ngày 20/12/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giao nhận - Vận tải Ưu vận về vướng mắc kê khai phí bản quyền, phí giấy phép trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và sẽ có công văn trả lời doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.