Open navigation

Quyết định 195/QĐ-BTTTT Công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 195 / QĐ - BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63 / 2010 / NĐ - CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48 / 2013 / NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

 • Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Trung tâm thông tin (để đưa tin);

 • Lưu: VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Thành Hưng

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 195 / QĐ - BTTTT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


   ST T

   Tên thủ tục hành chính

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

   A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

   1

   Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   2

   Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   3

   Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   4

   Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   5

   Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   6

   Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   7

   Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   8

   Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   9

   Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   10

   Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   11

   Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   12

   Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông


   nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   13

   Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   14

   Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   15

   Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   16

   Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   17

   Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   18

   Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Bộ Thông tin và Truyền thông

   B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

   1

   Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   2

   Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   3

   Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   4

   Thông báo thời gian chính thức

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông


   cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

   5

   Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   6

   Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   7

   Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông

   8

   Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   PTTH&TTĐT

   Sở Thông tin và Truyền thông


  2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


   STT

   Số hồ sơ

   TTHC

   Tên thủ tục hành chính

   Tên VBQPPL

   quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

   A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

   1

   B-BTT- 227589-TT

   Cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Thông tư số 24 / 2014 / TT -

   BTTTT ngày 29

   tháng 11 năm

   2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

   Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN

   THÔNG


   1. Thủ tục hành chính cấp trung ương

    1. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng


     Trình tự thực hiện:

     + Thay đổi 100% cổ đông sáng lập công ty cổ phần; thay đổi 100% thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

     + Thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

     Cách thức thực hiện:

     Thành phần, số lượng hồ sơ:

     - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

     • Khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 hoặc trong trường hợp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử không còn hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

     • Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi một trong các trường hợp sau:

     • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo mẫu. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

     • Trực tiếp;

     • Qua hệ thống bưu chính.

     1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

     2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

     3. Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

     4. Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

     5. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm các nội dung chính sau:


     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

     Thời hạn giải quyết:

     30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

     Tổ chức

     Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

     Lệ phí (nếu có):

     Theo quy định của Bộ Tài chính

     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

     Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Mẫu số 01 - Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014)

     Yêu cầu, điều kiện thực hiện

     Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi

     1. Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức bộ máy và nhận sự thực hiện cung cấp dịch vụ;

     2. Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

     3. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

     4. Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

     5. Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

     6. Kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet;

     7. Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

     8. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

     9. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

     10. Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép khi có sự thay đổi, hồ sơ gửi kèm theo bản gốc giấy phép đã được cấp.

     image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_001 .png" height="954" width="621">

     thủ tục hành chính (nếu có): điện tử G1 khi có đủ các điều kiện sau đây:

     1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

     2. Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

     3. Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 (một) nhân sự quản trị 02 (hai) máy chủ;

     4. Có nhân sự tốt nghiệp đại học trở lên chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử;

     5. Có khả năng tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

     6. Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1;

     7. Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

      1. Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT;

      2. Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

      3. Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian sử dụng tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

      4. Hiển thị được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

     8. Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

     9. Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có), tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 09 / 2014 / TT - BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động


quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

 1. Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra;

 2. Có phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


(TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………..

… , ngày … tháng … năm …


image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_002 .png" height="1" width="121">

image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_003 .png" height="1" width="204">

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG

CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG


Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …….

  • Tên giao dịch quốc tế:

  • Tên viết tắt:

 2. Địa chỉ trụ sở chính:

  Địa chỉ văn phòng giao dịch:

  Điện thoại: …………………. Fax: ………… Website:…………………..

 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày

  … tháng … năm … do….

 4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Chức vụ: Số điện thoại liên lạc:

 5. Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ (internet, viễn thông di động...):

 6. Địa chỉ đặt máy chủ, doanh nghiệp cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ:

 7. Thời hạn đề nghị cấp phép: (tối đa 10 năm).

 8. Tài liệu kèm theo:

 9. Cam kết: (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và các tài liệu kèm theo.

  • Nếu được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


   Nơi nhận:

  • Như trên;

  …………….

  - Lưu: ............

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


  1. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng


   Trình tự thực hiện:

   1. Doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trong các trường hợp sau đây:

   2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ

   lý do.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   được cấp;

   • Thay đổi tên doanh nghiệp;

   • Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

   • Thay đổi trụ sở chính khi doanh nghiệp chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các tài liệu sau đây:

    1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần sửa đổi, bổ sung;

    2. Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 đã


   c. Tài liệu, văn bản chứng minh các lý do cần sửa đổi, bổ sung.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  2. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng


   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, bao gồm cái nội dung:

   + Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

   + Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   + Số, ngày cấp, ngày hiệu lực của giấy phép đã được cấp;

   + Lý do đề nghị cấp lại giấy phép;

   + Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị.

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy phép

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   • Doanh nghiệp làm thủ tục cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được.

   • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.


   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  3. Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng


Trình tự thực hiện:

 • Trước khi giấy phép hết hiệu lực nhưng doanh nghiệp chưa thể hoàn thành thủ tục cấp lại thì phải thực hiện thủ tục gia hạn nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động. Mỗi giấy phép chỉ được gia hạn 01 (một) lần, mỗi lần không quá 01 (một) năm.

 • Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị gia hạn giấy phép hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định về gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, bao gồm các nội dung:

+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

+ Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Số, ngày cấp, ngày hiệu lực của giấy phép đã được cấp;

+ Lý do đề nghị gia hạn giấy phép;

+ Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị;

 • Bản sao giấy phép cần gia hạn,

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_004 .png" height="150" width="621">

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.5. Cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_005 .png" height="65" width="616">

Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp có nhu cầu cấp quyết định phê duyệt nội

dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông


tin điện tử).

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành tổ chức thẩm định, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản cho mỗi trò chơi bao gồm các tài liệu sau đây:

 1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung kịch bản, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều 34 Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ;

 2. Bản sao Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 còn thời hạn tối thiểu 01 (một) năm;

 3. Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

 4. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Trường hợp giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực;

 5. Phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT bao gồm các nội dung sau đây:

đ. Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin sau đây:

+ Tên, nguồn gốc, xuất xứ của trò chơi điện tử;

+ Chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi; hệ thống nhân vật, hệ thống nhiệm vụ, bản đồ (sơ đồ); hệ thống vật phẩm ảo, đơn vị ảo, dịch vụ, điểm thưởng; hoạt động tương tác, hoạt động đối kháng giữa các nhân vật với nhau; hình thức thu phí, phiên bản phát hành;

+ Phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của doanh nghiệp.

+ Sơ đồ chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp trò chơi điện tử;

+ Địa chỉ cụ thể nơi đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (trong trường hợp thuê chỗ đặt máy chủ);

+ Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;


+ Mô tả biện pháp để hiển thị liên tục thông tin về kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi; thông tin khuyến cáo “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” trên diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị trong quá trình chơi;

+ Mô tả chi tiết hệ thống quản lý thông tin tài khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu tại Điều 6 Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT.

g. Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi: hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phẩm, đồ trang bị cho nhân vật; hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đặc trưng (ví dụ: hành động đối kháng) giữa các nhân vật với nhau.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (Mẫu số 03 - Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Doanh nghiệp được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Trò chơi điện tử có nội dung kịch bản không vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT; kết quả tự phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi của doanh nghiệp phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

 2. Có nhân sự tốt nghiệp từ đại học trở lên quản lý nội dung trò chơi và diễn đàn người chơi.

 3. Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Cung cấp và hiển thị liên tục thông tin về kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi; thông tin khuyến cáo “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại nơi dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết


bị trong quá trình chơi;

b) Quản lý hội thoại người chơi theo quy định của pháp luật về quản lý mạng xã hội tại Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP và Thông tư số 09 / TT - BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

4. Có biện pháp quản lý thông tin tài khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:

 1. Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;

 2. Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;

 3. Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: tên tài khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.

5. Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm an

toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

Căn cứ pháp hành chính:

của

thủ

tục

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


(TÊN DOANH NGHIỆP)


image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_006 .png" height="1" width="121">


Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_007 .png" height="1" width="232">

… , ngày … tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT

NỘI DUNG, KỊCH BẢN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG


Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


Phần 1. Thông tin chung

 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …….

  • Tên giao dịch quốc tế:

  • Tên viết tắt:

 2. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 số: …. cấp ngày … tháng … năm … do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Phần 2. Mô tả tóm tắt về trò chơi điện tử G1 trên mạng đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản:

 1. Tên trò chơi:

  • Tên tiếng Việt

  • Các tên tiếng nước ngoài

 2. Phiên bản trò chơi (tên phiên bản nếu có):

 3. Kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi:

 4. Ngôn ngữ thể hiện

 5. Nguồn gốc trò chơi:

 6. Mô tả nội dung, kịch bản trò chơi:

 7. Địa chỉ đặt máy chủ tại Việt Nam (thông tin chi tiết):

 8. Nhà cung cấp dịch vụ internet:

 9. Phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ (internet, viễn thông di động):

  1. Tên miền trang tin cung cấp trò chơi (đối với internet):

  2. Kênh phân phối trò chơi (tên doanh nghiệp, IP khi cung cấp trên mạng viễn thông di động):

 1. Hình thức thu phí (thu phí giờ chơi hay bán vật phẩm ảo):

 2. Phương thức thanh toán, hình thức thanh toán:

 3. Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý trò chơi:

 • Chức vụ:

 • Điện thoại liên lạc:

  Phần 3. Tài liệu kèm theo (quy định tại Điều 18 Thông tư.....................) 1. ...................................................................................................................

  2. .......................................................................................................................

  Phần 4. Cam kết

  (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đăng ký thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng và các tài liệu kèm theo.

  2. Nếu được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1trên mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản.


   Nơi nhận:

 • Như trên;

…………….

- Lưu: .........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)  1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   + Thay đổi tên trò chơi điện tử;

   + Cập nhật, nâng cấp phiên bản mới có thay đổi, bổ sung nội dung, kịch bản trò chơi so với phiên bản đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   - Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung sau đây:

   • Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 đã được cấp trong các trường hợp sau đây:

   • Doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp quyết định sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   1. Bản sao Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử;

   2. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1, trong đó nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

   3. Mô tả chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung và các


   tài liệu chứng minh có liên quan.

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  2. Cấp lại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng


   Trình tự thực hiện:

   được, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại quyết định đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   quyết định. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trường hợp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng

   • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp lại

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Đơn đề nghị cấp lại quyết định, trong đó nêu rõ số, ngày cấp của quyết định đã được cấp và lý do đề nghị cấp lại.

   • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

  3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   + Thay đổi 100% cổ đông sáng lập công ty cổ phần; thay đổi 100% thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

   + Thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   chơi cung cấp trên Internet).

   • Khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 hoặc trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 không còn hiệu lực, bị thu hồi, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

   • Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi một trong các trường hợp sau:

   • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

    1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

    2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

    3. Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

    4. Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp (đối với trò


   đ. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau đây:

   điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (Mẫu số 05 - Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014)

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:

   • Kế hoạch cung cấp dịch vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện phù hợp với quy mô hoạt động và bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT;

   • Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa

   • Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình;

   • Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: mạng internet (địa chỉ IP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

   • Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

   • Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

   • Trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận khi có sự thay đổi, hồ sơ gửi kèm theo bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp.

   1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

   2. Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet;

   3. Có đủ khả năng tài chính để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động;

   4. Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ


   ràng;

   Căn cứ pháp hành chính:

   của

   thủ

   tục

   1. Có nhân sự chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử tốt nghiệp đại học trở lên;

   2. Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp quy mô hoạt động và loại hình cung cấp dịch vụ;

   3. Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

   4. Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

   5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


   (TÊN DOANH NGHIỆP)


   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_008 .png" height="1" width="121">


   Số: ………..

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_009 .png" height="1" width="232">

   … , ngày … tháng … năm …


   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

   ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG


   Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …….

   • Tên giao dịch quốc tế:

   • Tên viết tắt:

    1. Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ văn phòng giao dịch:

     Điện thoại: …………………. Fax: ………… Website …………………..

    2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …

    3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Chức vụ: Số điện thoại liên lạc:

    4. Thời hạn đăng ký cung cấp dịch vụ: (tối đa không quá 10 năm)

    5. Thể loại trò chơi điện tử cung cấp trên mạng (G2, G3, G4):

    6. Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ (internet, viễn thông di động).

    7. Địa chỉ đặt máy chủ tại Việt Nam (thông tin chi tiết):

    8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet:

    9. Tài liệu kèm theo (quy định tại Điều 23, Thông tư số ......)

    10. Cam kết

     (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

     • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

     • Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


      Nơi nhận:

   • Như trên;

    …………….

    - Lưu: ..........

    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)    image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_010 .png" height="289" width="616">

  4. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   Trình tự thực hiện: 1. Doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội

   dung giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong các trường hợp sau đây:

   • Thay đổi tên doanh nghiệp;

   • Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

   • Thay đổi trụ sở chính khi doanh nghiệp chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

   1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét cấp giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.


    Cách thức thực hiện:

    Thành phần, số lượng hồ sơ:

    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

    Thời hạn giải quyết:

    15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

    Tổ chức

    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

    Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

    Lệ phí (nếu có):

    Theo quy định của Bộ Tài chính

    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

    Không có

    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

    Không có

    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    • Trực tiếp;

    • Qua hệ thống bưu chính.

    1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

     1. Bản sao giấy chứng nhận đã được cấp;

     2. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong đó nêu rõ nội dung cần sửa đổi và lý do cần sửa đổi, bổ sung;

     3. Tài liệu, văn bản chứng minh các lý do cần sửa đổi, bổ sung.

    • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

    • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ:

   • Doanh nghiệp làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được.

   • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

   • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét cấp lại giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

   • Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   • Số, ngày cấp của giấy chứng nhận đã được cấp;

   • Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;

   • Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị.


   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  6. Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng


Trình tự thực hiện:

 • Tối thiểu 30 (ba mươi) ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

  1. Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4;

  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4;

Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi tại Việt Nam. Trường hợp giấy tờ chứng nhận hoặc văn bản thỏa thuận được thực hiện bằng tiếng nước ngoài, doanh nghiệp phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực.

Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Kết quả thực hiện thủ tục hành

Giấy xác nhận thông báo về việc cung cấp dịch vụ trò chơi


chính:

điện tử trên mạng

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (Mẫu số 07 - Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


(TÊN DOANH NGHIỆP)


image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_011 .png" height="1" width="121">


Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_012 .png" height="1" width="232">

… , ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG


Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


(Tên doanh nghiệp) thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …….

   • Tên giao dịch quốc tế:

   • Tên viết tắt:

 2. Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng số: …. do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày … tháng … năm …

 3. Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý trò chơi:

Chức vụ: Điện thoại liên lạc.

Phần 2. Mô tả tóm tắt về trò chơi điện tử cung cấp dịch vụ trên mạng:

TT

Tên trò chơi (tên tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

Kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi

Ngôn ngữ thể hiện

Nguồ n gốc trò chơi

Mô tả nội dung trò chơi, cách chơi

Loại hình trò chơi cung cấp (G2, G3,

G4)

Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ (internet (ghi tên miền), viễn thông di

động (ghi rõ kênh phân phối trò chơi)

Hình thức thu phí

Thời gian dự kiến phát hành

1

2

3

4

5

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1. ...................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong Giấy xác nhận thông báo này.


  Nơi nhận:

  • Như trên;

  …………….

  - Lưu: ..........

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

  1. Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1. Hồ sơ thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

   - Thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

  2. Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ bao gồm:

   - Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

  3. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

   - Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử) trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  4. Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_013 .png" height="129" width="658">

   Trình tự thực hiện: - Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi

   cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp trò chơi tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục


    Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

    Cách thức thực hiện:

    Thành phần, số lượng hồ sơ:

    1.Hồ sơ thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử bao gồm:

    - Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử.

    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

    Thời hạn giải quyết:

    07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

    Tổ chức

    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

    Giấy biên nhận

    Lệ phí (nếu có):

    Theo quy định của Bộ Tài chính

    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

    Không có

    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

    Không có

    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    • Trực tiếp;

    • Qua hệ thống bưu chính.

    • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

    • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


    image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_014 .png" height="171" width="658">

  5. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

   Trình tự thực hiện: - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi

   phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên internet, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp trên mạng viễn thông di động) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_015 .png" height="643" width="658">

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

    Cách thức thực hiện: - Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

    Thành phần, số lượng hồ sơ: 1.Hồ sơ thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch

    vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt bao gồm:

   • Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt.

    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

    Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

    Tổ chức


    Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

    Giấy biên nhận

    Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính

    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    Không có


    Không có


    • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

    • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  6. Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên

   mạng cho công cộng


   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng bao gồm:

   • Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.


   - Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.  7. Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử, kênh phân phối trò chơi, thể loại cho chơi bao gồm:

   - Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di

   • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.


   động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4).

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  8. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

Trình tự thực hiện:

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Hồ sơ thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

- Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký


cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy biên nhận

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng


   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1. Hồ sơ thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

   - Thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_016 .png" height="86" width="658">

   - Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  2. Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ bao gồm:

   - Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ

   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_017 .png" height="65" width="658">

   trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

  3. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

   - Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  4. Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_018 .png" height="65" width="658">

   Trình tự thực hiện: - Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi

   cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp trò chơi tới


   Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chú, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán trong trò chơi điện tử.

   - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử bao gồm:

   - Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


   image src="195_QD_BTTTT_2015_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_duoc_sua_doi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Thong_tin_va_Truyen_thong / Image_019 .png" height="150" width="658">

  5. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

   Trình tự thực hiện: - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi

   phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên internet, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp trên mạng viễn thông di động) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.


   - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt bao gồm:

   - Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  6. Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên

   mạng cho công cộng


   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng bao gồm:

   • Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.


   - Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng.

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.  7. Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

   Trình tự thực hiện:

   Cách thức thực hiện:

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   1.Hồ sơ thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử, kênh phân phối trò chơi, thể loại cho chơi bao gồm:

   - Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên

   • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

   • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

   • Trực tiếp;

   • Qua hệ thống bưu chính.


   internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4).

   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Thời hạn giải quyết:

   07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổ chức

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   Sở Thông tin và Truyền thông

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Giấy biên nhận

   Lệ phí (nếu có):

   Theo quy định của Bộ Tài chính

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

   Không có

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Không có

   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


  8. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

Trình tự thực hiện:

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Hồ sơ thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

- Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở


lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy biên nhận

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 • Thông tư số 24 / 2014 / TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.