Open navigation

Công văn 468/KH-BHXH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 ngành Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 468 / KH - BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015


KẾ HOẠCH


THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2015 NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI


Thực hiện Công văn số 4903 / BTP - QLXLVPHC & amp ;TDTHPL ngày 27/11/2014 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH như sau:


 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


  1. Mục đích


   1. Theo dõi thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm thu thập có hệ thống thông tin liên quan đến quá trình thực hiện pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và các luật liên quan của các đơn vị trong Ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để có cơ sở đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, sự phù hợp, tính khả thi của pháp luật với thực tiễn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tác động của các quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT và sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


   2. Trên cơ sở thực trạng thi hành pháp luật để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật nghiêm minh, đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và pháp luật liên quan.


  2. Yêu cầu


   1. Việc theo dõi thi hành pháp luật phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 59 / 2012 / NĐ - CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.


    • Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.


    • Thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng giai đoạn.


    • Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Ngành.


   2. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến và giáo dục pháp luật.

   3. Kết quả theo dõi thi hành pháp luật phải được báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.


 2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


 1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật


  1. Xây dựng, ban hành văn bản


   • Căn cứ vào Nghị định số 59 / 2012 / NĐ - CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015. Trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó chú trọng đến việc tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Luật BHXH năm 2014.


   • Xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.


   • Xây dựng quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành liên quan.


  2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật


   • Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành. Trong đó chú trọng đến phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi) các văn bản hướng dẫn thi hành và quyết định giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.


   • Chỉ đạo BHXH các cấp từ Trung ương đến địa phương sẽ tổ chức phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của công chức, viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thi hành pháp luật; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của ngành đảm bảo kịp thời.


  3. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật


   Trên cơ sở biên chế được giao, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phân công công chức, viên chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


 2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý


 1. Đối với lĩnh vực trọng tâm


  1. Công tác Thu BHXH, BHYT, BHTN trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng tham gia; việc xử lý những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT và tình hình quản lý lao động tiền lương tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp.

  2. Tình hình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý quỹ; giải quyết chính sách BHXH; chi BHXH, BHTN; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.


  3. Tình hình thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính.


  4. Tình hình thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.


 2. Các nội dung theo dõi thi hành pháp luật


 1. Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT và pháp luật có liên quan:


  • Tính kịp thời, đầy đủ của các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;


  • Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật;


  • Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.


 2. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản liên quan của BHXH Việt Nam:


  • Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn do BHXH Việt Nam ban hành;


  • Tính thống nhất, đồng bộ của việc ban hành văn bản hướng dẫn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;


  • Tính khả thi của văn bản hướng dẫn.


 3. Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật


  • Thực thi pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật;


  • Tính phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế và các đơn vị khác trong bộ máy tổ chức của cơ quan BHXH; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác pháp chế ở Trung ương và địa phương;


  • Mức độ đáp ứng kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật.


 4. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật


 • Tình hình thực hiện pháp luật của các đơn vị trong Ngành và của công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ (tính kịp thời, đầy đủ trong việc triển khai thi hành quy định của pháp luật của cán bộ lãnh đạo các cấp và của viên chức trong toàn hệ thống);

 • Tính chính xác, thống nhất trong việc soạn thảo, xây dựng các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam và triển khai áp dụng vào thực tiễn;


 • Mức độ tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định của thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của Ngành.


  1. Kiểm tra, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật


   1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật


    1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH xã hội các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức, thực hiện, qua đó:


 • Thu thập thông tin đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật và tình hình xử lý vi phạm pháp luật;


 • Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành để kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản cho phù hợp với thực tiễn;


  1. Các đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.


   1. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật


  Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật nêu trên, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:


 • Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;


 • Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;


 • Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;


 • Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;


 • Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


  III. Tổ chức thực hiện


  1. Phân công nhiệm vụ

   1. Ban Pháp chế


 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi toàn Ngành; tổng hợp việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục II.


 • Giúp Tổng Giám đốc tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.


  1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam


   Thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật các tại Khoản 2, Mục II và Khoản 3, Mục II; và một số nội dung cụ thể như sau:


 • Ban Thu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thu BHXH, BHYT; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thu BHXH, BHYT; và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm a, Khoản 1, Mục II;


 • Ban Sổ - Thẻ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đánh giá các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;


 • Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản của Ngành liên quan đến lĩnh vực chính sách BHXH; Phối hợp với BHXH các tỉnh đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;


 • Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khám chữa bệnh BHYT; việc thi hành pháp luật của CCVC làm công tác giám định BHYT trong toàn Ngành; các thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;


 • Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá việc thực hiện các quy định về chi BHXH, BHYT và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chi BHXH, BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;


 • Ban Kiểm tra tổng hợp, đánh giá xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố;


 • Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục II.


 • Ban Đầu tư quỹ thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

 • Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Ban Tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Ban Pháp chế phản ánh tình hình thi hành pháp luật của Ngành;


 • Các đơn vị nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.


  1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


 • Tổ chức triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại đơn vị để theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại BHXH các tỉnh, thành phố;


 • Thực hiện các nội dung tại Khoản 2 và 3 Mục II.


 1. Chế độ thông tin báo cáo


  Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) trước ngày 30/9/2015 (mẫu báo cáo kèm theo).


 2. Kinh phí thực hiện


 1. Kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy của đơn vị.


 2. Các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động từ nguồn kinh phí do BHXH Việt Nam phân bổ theo dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt./.Nơi nhận:

 • Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL);

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

 • BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Lưu: VT, PC(05).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Đỗ Văn Sinh


  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ/ BHXH TỈNH, TP

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Số: / BC - … ..

  …………, ngày … tháng … năm …


  BÁO CÁO


  VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2015

  (Kèm theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH)


  Kính gửi: ………………..


  1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT


   1. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đã thực hiện.


    • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức theo dõi theo nhiệm vụ được phân công tại Khoản b Mục 1 Phần 3 nội dung Kế hoạch;


    • BHXH tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi theo tất cả các lĩnh vực tại Mục 2 Phần 2 nội dung Kế hoạch.


   2. Hoạt động thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật


    1. Nguồn thông tin tiếp nhận.


    2. Công tác xử lý, phân tích và đánh giá thông tin.


  2. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT


   1. Tình hình ban hành và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật


    1. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:


     • Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và các quy định khác có liên quan. Những nội dung cần đưa vào văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được pháp luật quy định;


     • Số lượng, hình thức và tên văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc quy định chưa chặt chẽ;


     • Số lượng và tên văn bản không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải sửa đổi, bổ sung.

    2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


    • Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn do BHXH Việt Nam ban hành. Những nội dung nào chưa rõ trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn;


    • Tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ của việc ban hành văn bản hướng dẫn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;


    • Tính khả thi của văn bản hướng dẫn;


    • Đánh giá việc tuân thủ thủ tục và trình tự ban hành văn bản.


   2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật


    1. Tình hình tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngành (số buổi tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản, thành phần tham gia, nội dung...)


    2. Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.


    3. Đánh giá về tính phù hợp của tổ chức pháp chế và các đơn vị khác trong bộ máy tổ chức của cơ quan BHXH; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác pháp chế ở Trung ương và địa phương.


    4. Đánh giá mức độ đáp ứng kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.


   3. Tình hình tuân thủ pháp luật


    1. Đánh giá việc thi hành pháp luật của các đơn vị trong Ngành và của công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ (tính kịp thời, đầy đủ trong việc triển khai thi hành quy định của pháp luật của cán bộ lãnh đạo các cấp và của viên chức trong toàn hệ thống; các quy định không được thi hành một cách kịp thời, đầy đủ).


    2. Đánh giá tính chính xác trong việc soạn thảo, xây dựng các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam và triển khai áp dụng vào thực tiễn (các văn bản hướng dẫn áp dụng không chính xác, không thống nhất; các vụ việc cụ thể do BHXH các tỉnh, thành phố áp dụng không chính xác, không thống nhất).


    3. Tình hình tuân thủ pháp luật của CCVC và người tham gia BHXH, BHYT


    • Việc phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật (thông qua kết quả hoạt động áp dụng pháp luật của Ngành, nêu cụ thể số lượng các vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý; số lượng các vi phạm pháp luật đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý).

    • Các vi phạm pháp luật phổ biến (nêu cụ thể các quy định pháp luật có nhiều vi phạm, đồng thời lưu ý về các loại vi phạm nổi lên trong từng thời kỳ).


    • Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật, tình hình xử lý vi phạm pháp luật (nguyên nhân do bất cập của pháp luật về nội dung, về trình tự, thủ tục; do nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng thi hành; do công tác tổ chức thi hành pháp luật; do các điều kiện đảm bảo như tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; kinh phí; do công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm và các nguyên nhân khác).


   4. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật


    1. Cách thức thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật;


    2. Đánh giá về kết quả kiểm tra (những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn);


    3. Đánh giá công tác theo dõi, đôn đốc xử lý các kết luận sau kiểm tra.


  3. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


  1. Kiến nghị xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT.


   a) Nêu tên văn bản và các quy định pháp luật cụ thể.


   b) Kiến nghị (xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ bãi bỏ và lý do cụ thể).


  2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật.


  Trên đây là báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2015, …………. gửi ………../.  Nơi nhận:

 • Như trên;

- Lưu: ………….

Lưu ý:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị gửi Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2015 về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) trước ngày 30/9, đồng thời gửi bản điện tử về Email Banphapche@vss.gov.vn.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.