Open navigation

Công văn 515/BHXH-TCKT Vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  515 / BHXH - TCKT 

V/v vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng


Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được công văn số  109 / BHXH - KHTC  ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:


Tại điểm a, Mục 1, Công văn số  4653 / BHXH - TCKT  ngày 01/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe có quy định: “...khi giải quyết, chi trả chế độ cho người lao động, yêu cầu người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) (các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Thông tư số  178 / 2012 / TT -  BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).” Theo đó, đối với những đơn vị chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thông qua tài khoản thì không nhất thiết người lao động phải ký nhận tại mẫu số C70a-HD, nhưng khi lập mẫu số C70a-HD đơn vị ghi tại cột “Ký nhận” là trả qua tài khoản cá nhân, lưu hồ sơ làm căn cứ để sau này thanh, kiểm tra cùng với các chứng từ chuyển tiền, chi tiền cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động.


BHXH Việt Nam thông báo để BHXH thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);

  • Trưởng ban TCKT (để b/c);

  • Lưu: VT, TCKT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Phạm Thanh Du

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.