Open navigation

Công văn 2531/BTC-TCHQ Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2531 / BTC - TCHQ 

V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).


Trả lời công văn số  2629 / QY - KH  ngày 05/12/2014 của Ban Quản lý Dự án ODA15 về đề nghị gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho Dự án ODA15, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Luật số  71 / 2014 / QH13  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015), thì:


 1. Đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ giai đoạn 3 thuộc Dự án ODA15 đến ngày 1/1/2015 không có khả năng nộp thuế đúng thời hạn do ngân sách nhà nước chưa thanh toán tiền để nộp thuế thì không bị tính chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.


  Số tiền thuế không bị tính chậm nộp không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.


  Ban Quản lý Dự án ODA15 có trách nhiệm nộp thuế khi được ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế và xuất trình với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai chứng từ giải ngân (cấp phát) ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước phát hành để làm cơ sở xử lý tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.


 2. Đối với khoản tiền chậm nộp thuế của các tờ khai nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ODA15 do ngân sách nhà nước thanh toán chậm, đề nghị Ban Quản lý Dự án ODA15 phối hợp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu, căn cứ chứng từ giải ngân (cấp phát) ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước phát hành để xử lý tiền chậm nộp thuế theo hướng dẫn nêu tại điểm 1.


Bộ Tài chính thông báo để Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ Tài chính, QP, AN, đặc biệt (để t/h);

 • Cục QLN&TCĐN (để t/h);

 • Vụ Chính sách thuế (để t/h);

 • Vụ Pháp chế (để t/h),

 • Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.