Open navigation

Công văn 629/TCT-CS Thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  629 / TCT - CS 

V/v: thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông

(Đ/c: 112 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số  127 / CSGT - P6  ngày 16/01/2015 của Cục Cảnh sát giao thông phản ánh về việc không thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc theo Công văn số  2780 / CT - TH - NV & amp ;DT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Sau khi nhận được Công văn số  127 / CSGT - P6  nêu trên, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thu lệ phí trước bạ đối với rơ mooc, sơ mi rơ mooc. Ngày 03/02/2015, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã có Công văn số  179 / CT - TH - NV & amp ; DT về việc thu lệ phí trước bạ gửi Chi cục Thuế các huyện, thị xã (thay thế Công văn số  2780 / CT - TH - NV & amp ;DT ngày 24/12/2014 nêu trên), trong đó nêu rõ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số theo quy định của Luật giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ, đồng thời đề nghị Chi cục Thuế các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước rà soát lại và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (bản photocopy Công văn số  179 / CT - TH - NV & amp ;DT đính kèm).


Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Cục Thuế tỉnh Bình Phước;

  • Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.