Open navigation

Công văn 726/BHXH-THU Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  726 / BHXH - THU 

V/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.


Căn cứ Luật Việc làm (Luật số  38 / 2013 / QH13  ngày 16/11/2014), thì kể từ ngày 01/ 01 / 2015 , người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc.


Bảo hiểm xã hội thành phố đã có công văn số  4064 / BHXH - THU  ngày 17/12/2014, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát, lập thủ tục điều chỉnh bổ sung về đối tượng tham gia BHTN của người lao động kịp thời từ tháng  01 / 2015 .


Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa lập thủ tục điều chỉnh tham gia BHTN theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.


Để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc, chậm nhất đến ngày 31/03/2015 các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh tham gia BHTN cho người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định. Mọi sự chậm trễ trong việc thực hiện quy định trên đây làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Quá thời hạn trên cơ quan BHXH sẽ rà soát, điều chỉnh tăng BHTN từ tháng  01 / 2015  cho người lao động theo quy định.


Rất mong được sự hợp tác của các đơn vị sử dụng lao động./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban GĐ BHXH. TP;

  • Các Phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện;

  • Đăng tải trên trang web;

  • Lưu VT, THU(S.2b).

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.