Open navigation

Công văn 168/GSQL-GQ1 Tạm nhập - tái xuất cát xây dựng


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  168 / GSQL - GQ1 

V/v TN-TX cát xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.


Trong quá trình giải quyết thủ tục tạm nhập - tái xuất mặt hàng cát xây dựng, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc và xin trao đổi với quý Cục nội dung cụ thể như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính Phủ thì “Tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công Thương”.


Tại Phụ lục 2 Thông tư  04 / 2012 / TT - BXD  ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định cát xây dựng thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.


Như vậy, theo các quy định trên thì khi làm thủ tục tạm nhập - tái xuất mặt hàng cát xây dựng có cần giấy phép của các cơ quan chuyên ngành không?


Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Cục nội dung trên và xin nhận ý kiến trả lời trước ngày 12/03/2015.


Xin trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan An Giang (để biết);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.