Open navigation

Công văn 173/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  173 / GSQL - GQ2 

V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng Han You

(Địa chỉ: 318 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số  2014002 / HY - CV  ngày 02/10/2014 của Công ty cổ phần Xây dựng HanYou về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Nghị định số  29 / 2008 / NĐ - CP  ngày 14/3/2008 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số  164 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa mua bán giữa DNCX với nội địa phải làm thủ tục hải quan. Riêng hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam thì DNCX, người bán hàng cho DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (là DNCX) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.