Open navigation

Công văn 1893/TCHQ-QLRR Trả lời vướng mắc về phân luồng tờ khai hải quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1893 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời vướng mắc về phân luồng tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thang máy Development and Dash Việt Nam.

(Địa chỉ: Số 6, ngõ 55, Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  09012015 / DND  ngày 15/01/2015 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng nhập khẩu; qua kiểm tra thông tin trên hệ thống của ngành Hải quan cho thấy như sau:


Ngày 25/10/2013, Công ty TNHH Thang máy Development and Dash Việt Nam đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực I xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý không khai hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích trốn thuế (tờ khai số  15732 / 2013 / NKD01 , mở ngày 25/09/2013).


Do vi phạm trên, Công ty Thang máy Development and Dash Việt Nam bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan theo điểm ii tiết c1 khoản 3 Điều 17 Thông tư số  175 / 2013 / TT - BTC  ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính và bị kiểm tra thực tế hàng hóa theo tiết c khoản 2 Điều 26 Thông tư số  175 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./. Trân trọng!Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR(02b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.