Open navigation

Quyết định 2005/QĐ-BCT Chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ

 Hết hiệu lực: 05/03/2018 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2005 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN VÔ CƠ


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Nghị định số  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;


Căn cứ Thông tư số  29 / 2014 / TT - BCT  ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;


Căn cứ Thông tư số  09 / 2009 / TT - BKHCN  ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;


Căn cứ Thông tư số  48 / 2011 / TT - BCT  ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;


Xét công văn đề nghị số  124 / GĐ - NVTH  ngày 4 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung hồ sơ và đề nghị chỉ định chính thức cho đơn vị tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc chứng nhận phân

bón vô cơ. Phạm vi được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 093. 2015 / QĐ - VPCNCL  ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vicas 047 - Product).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.


Điều 3. Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

  • Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);

  • Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;

  • Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.