Open navigation

Công văn 639/TCT-CS Giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 639 / TCT - CS

V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.


Trả lời công văn số 198 / CT - QLĐ ngày 11/9/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại Điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục A danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:


    “7. Phát triển công nghiệp hóa dầu.”


  • Tại Điểm 55, Phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:


“55. Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.


Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 539 / BKHĐT - QLKKT ngày 29/1/2015 thì “Theo quy định tại điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2005 thì phát triển công nghiệp hóa dầu là lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Việc xác định dự án thuộc lĩnh vực này được căn cứ vào sản phẩm đầu ra của dự án. Căn cứ báo cáo của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tại văn bản số 198 / CT - QLĐ ngày 11/8/2014, thì các sản phẩm đầu ra của dự án là xăng, dầu KO, dầu DO, dầu FO, dung môi hóa dầu, khí đốt là sản phẩm lọc dầu không phải sản phẩm hóa dầu nên không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP .”


Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 539 / BKHĐT - QLKKT thì các sản phẩm đầu ra của dự án nhà máy lọc hóa dầu của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt là xăng, dầu KO, dầu DO, dầu FO, dung môi hóa dầu, khí đốt là sản phẩm lọc dầu không phải sản phẩm hóa dầu nên không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP mà chỉ thỏa mãn điều kiện đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của đơn vị để xem xét giải quyết theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);

  • Cục QLCS;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.