Open navigation

Công văn 8185/CT-HTr Khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8185 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ


Trả lời thư hỏi của công dân Lê Thị Hà do Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ chuyển đến, nội dung hỏi về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu được thanh toán bằng tiền mặt (nội dung vướng mắc này Cục thuế TP Hà Nội đã thông báo Cổng thông tin Chính Phủ biết theo Công văn số 2141 / CT - HTr ngày 19/01/2015). Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 28 Chương III Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:


“a) Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc bằng các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính…”


Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:


“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.


2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT...”


Căn cứ Công văn số 608 / TCT - KK ngày 13/02/2015 của Tổng cục Thuế về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng.


Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đơn vị có thể nộp theo các hình thức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc bằng các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp đơn vị nhập khẩu hàng hóa đã có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đơn vị được khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên. Đối với tiền mua hàng hóa nhập khẩu từ hai mươi triệu đồng trở lên phải đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Cổng thông tin điện tử Chính Phủ biết và hướng dẫn độc giả thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Thái Dũng Tiến

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.