Open navigation

Công văn 825/TCT-TNCN Xác định thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 825 / TCT - TNCN

V/v xác định thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 551 / CT - THNVDT ngày 02/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về vướng mắc khi xác định thuế thu nhập cá nhân đối với hồ sơ có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nộp trước ngày 01/01/2015. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Nội dung vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71 / 2014 / QH13 và Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 71 / 2014 / QH13 và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN


Nguyễn Thị Hạnh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.