Open navigation

Công văn 833/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư đã kết thúc


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 833 / TCT - KK

V/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư đã kết thúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai


Trả lời công văn số 3537 / CT - TTHT ngày 9/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư đã kết thúc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:


Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai có dự án đầu tư mới tại tỉnh Gia Lai, Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 9 / 2014 dự án đầu tư kết thúc, thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 213.300.623 đồng. Công ty thực hiện kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC và Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC .


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC; (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS, (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.