Open navigation

Công văn 4248/BHXH-NVGĐ1 Tiếp nhận trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4248 / BHXH - NVGĐ1

V/v: tiếp nhận các trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Từ 01/01/2015, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạm thời ngưng hợp đồng KCB BHYT với Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An (mã: 79-060) do dời địa điểm KCB. Người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An được KCB như đúng tuyến tại các cơ sở khác của Cty TNHH Trung tâm Y Khoa Phước An bao gồm: Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 2 (mã: 79-457); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 3 (mã: 79-497); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 5 (mã: 79-065); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 6 (mã: 79-066)


Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở KCB vẫn tiếp nhận các trường hợp người bệnh có nơi đăng ký KCB ban đầu là Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An (mã: 79-060) nhưng có giấy chuyển viện từ Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 2 (mã: 79- 457); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 3 (mã: 79-497); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 5 (mã: 79-065); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 6 (mã: 79-066).


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Giám đốc;

  • Các phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện.

  • Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.