Open navigation

Công văn 2315/TCHQ-KTSTQ Xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2315 / TCHQ - KTSTQ

V/v xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu của Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) theo dấu hiệu vi phạm đối với mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng nhập khẩu của Công ty TNHH BEHN MEYER Việt Nam, mã số thuế: 3700720496, địa chỉ số 36 - đường số 6 - Khu công nghiệp Việt Nam Singapore - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương (Công ty); phạm vi kiểm tra: các lô hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng nhập khẩu trong giai đoạn từ 01/01/2008 đến 31/03/2012.

Căn cứ kết quả kiểm tra và thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2167 / TCHQ - TXNK ngày 25/4/2013 của Tổng cục Hải quan, ngày 19/3/2014 Cục Kiểm tra sau thông quan đã có Thông báo kết quả KTSTQ, kết luận Công ty khai sai mã số, thuế suất, nhưng chưa thực hiện ấn định thuế chờ ý kiến cuối cùng của Bộ Tài chính (gửi kèm Thông báo kết quả KTSTQ).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 11203 / BTC - TCHQ ngày 12/08/2014 về việc giao cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng đăng ký làm thủ tục trước ngày 16/04/2012; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Giao Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép thực hiện rà soát / kiểm tra hồ sơ hải quan xác định cụ thể để xử lý theo quy định. Trường hợp xác định các tờ khai nhập khẩu mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng đăng ký làm thủ tục trước ngày 16/04/2012 của Công ty đã kê khai, phân loại, tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc mã số 3105.90.00, nhưng lý do khai sai mã số, thuế suất không phải do Công ty thực hiện theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tân PTPL hàng hóa XNK miền Nam thì xử lý ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Kết quả thực hiện báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan).

  2. Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục HQTP Hồ Chí Minh) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phạm Chí Thành

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.