Open navigation

Công văn 3556/BTC-TCHQ Hoàn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3556 / BTC - TCHQ

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 120 / HQTN - NV ngày 19/01/2015; công văn số 281 / HQTN - NV ngày 12/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu xuất trả quá hạn 365 ngày kể của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Connector. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu; lô hàng tái xuất; chứng từ thanh toán; sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan, nếu xác định hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai số 300078391013 / B13 / 45F1 ngày 28/07/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây tại tờ khai số 1099/NK/SX/N45F ngày 21/9/2012, chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã thực tái xuất theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC . Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 120, Điều 130 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC để đảm bảo thống nhất xử lý với các trường hợp tương tự trước đây đã được Bộ Tài chính hướng dẫn.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.