Open navigation

Công văn 228/GSQL-TH Thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  228 / GSQL - TH 

V/v thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  224 / QHHN - GSQL  ngày 28/01/2015 và công văn số  526 / HQHN - GSQL  ngày 06/03/2015 của Cục Hải quan Hà Nội báo cáo chuyển hồ sơ của 05 doanh nghiệp đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 17/03/2015, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số  200 / GSQL -  TH v/v đề nghị bổ sung bộ hồ sơ công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý đối với 05 trường hợp do Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận và chuyển về Tổng cục Hải quan.


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư  12 / 2015 / TT - BTC  để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Tổng cục Hải quan để được giải đáp cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.