Open navigation

Công văn 231/GSQL-GQ1 Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu của Công ty Honda Việt Nam


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  231 / GSQL - GQ1 

V/v thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu của Công ty Honda Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trên cơ sở nội dung công văn số  972 / HQHP - GSQL  ngày 02/02/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo việc thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xe mô tô nhập khẩu của Công ty Honda Việt Nam tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ căn cứ hồ sơ hải quan, các chứng từ doanh nghiệp cung cấp để thực hiện thủ tục thông quan cho lô hàng.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1. (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.