Open navigation

Công văn 2443/TCHQ-TXNK Kiểm tra việc nợ thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động của dự án


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2443 / TCHQ - TXNK 

V/v kiểm tra việc nợ thuế của DN tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động của dự án

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Ngày 25/02/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  953 / UBND - ĐT  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH J & Group Vina trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015. Để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty trước khi tạm ngừng kinh doanh, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:


Trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty TNHH J & Group Vina. Trường hợp xác định Công ty TNHH J & Group Vina còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống kế toán thuế tập trung liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì yêu cầu Công ty phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn nợ tại đơn vị.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.