Open navigation

Công văn 2504/TCHQ-TXNK Phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2504 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  378 / HQCT - NV  ngày 10/03/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc thực hiện ấn định thuế khi có kết quả phân loại mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Công ty CP Dược Hậu Giang nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  695 / TCHQ - TXNK  ngày 27/01/2015 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate.


Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn nêu trên về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý và có đơn khiếu nại thì giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.