Open navigation

Công văn 2609/TCHQ-GSQL Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C-O ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2609 / TCHQ - GSQL 

V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trên cơ sở công văn số  179 / XNK - XXHH  của Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương về mẫu chữ ký và con dấu đối với C/O mẫu ưu đãi, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách mẫu dấu, chữ ký mới cập nhật của các Phòng cấp như sau:


  • Mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền ký C/O mẫu E, D, AK, AJ, AANZ, AI của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang, gồm 1 trang.


  • Mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, gồm 1 trang.


Thời điểm hiệu lực từ 03/4/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.