Open navigation

Công văn 3796/BTC-TCHQ Thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3796 / BTC - TCHQ

V/v thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Tổng công ty Tín Nghĩa.

(Đ/c: 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Bộ Tài chính nhận được công văn số  4507 / UBND - KT  ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng và công văn số  600 / CVCT  ngày 16/09/2014 của Tổng công ty Tín Nghĩa về việc xin chủ trương thành lập kho ngoại quan tại địa chỉ số 345, quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Theo đó vị trí đề nghị thành lập không nằm trong các khu vực được phép thành lập kho ngoại quan quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Do vậy, Bộ Tài chính đã có công văn số xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Ngày 05/12/2014, Văn phòng Chính Phủ có công văn số  9736 / VPCP - KTTH  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thành lập kho ngoại quan theo báo cáo của Bộ Tài chính. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Tài chính làm rõ căn cứ pháp lý để thành lập kho ngoại quan tại địa chỉ nêu trên.


Cùng thời điểm đó, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan mới thay thế cho Nghị định  154 / 2005 / NĐ - CP . Tại Dự thảo Nghị định mới có nhiều điểm mới và thay đổi so với Nghị định cũ trong đó có sự thay đổi quy định về vị trí thành lập kho ngoại quan. Ngày 21/01/2015, Chính phủ chính thức ký ban hành Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2015. Tại điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định này có quy định như sau:


“Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan; khu vực được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh”.


Như vậy, khu vực nằm trong quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành để phát triển dịch vụ logistics, phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung thì được phép thành lập kho ngoại quan.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty Tín Nghĩa rà soát lại vị trí thành lập kho ngoại quan theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  đồng thời báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy hoạch khu vực xây dựng kho ngoại quan để phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh, trường hợp đáp ứng đủ điều kiện thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị thành lập kho ngoại quan theo quy định tại Điều 82 Nghị định này.


Bộ Tài chính có ý kiến để UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Tín Nghĩa được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn Phòng Chính phủ (để báo cáo);

  • Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để biết và thực hiện);

  • Lưu: VT, TCHQ (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.