Open navigation

Công văn 1010/LĐTBXH-LĐTL Chế độ tiền lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1010 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ tiền lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam


Trả lời công văn số  04 / VB - VECS - HĐQT  ngày 06/3/2015 của Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam về chế độ tiền lương, bảo hiểm đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Về thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần có vốn góp không chi phối của Nhà nước: đề nghị Công ty căn cứ vào quy định tại Điều 117, Luật Doanh nghiệp 2005 để thực hiện.


  2. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 thì thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm. Vì vậy, việc ký hợp đồng lao động với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị không theo đúng quy định.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Xuân Thành

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.