Open navigation

Công văn 4916/TCHQ-TXNK Xóa nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4916 / TCHQ - TXNK

V/v xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Qua kết quả kiểm tra báo cáo tổng hợp nợ thuế chuyên thu quá hạn cho tờ khai đã thông quan đến ngày 30/4/2016 được cập nhật trên hệ thống kế toán thuế tập trung; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo báo cáo trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã phân loại theo tiêu chí các nhóm nợ đã quy định. Theo đó, nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền và nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền thuộc đối tượng được xóa nợ còn nhiều, nhưng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa tích cực chỉ đạo lập hồ sơ xóa nợ (gồm Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai - Kontum, Khánh Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang).


Vì vậy, để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế thuộc đối tượng được xóa nợ, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ thuộc 02 nhóm nợ nêu trên và căn cứ quy định hiện hành để lập hồ sơ xóa nợ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.