Open navigation

Công văn 4277/VPCP-KTTH Thu phí đảm bảo hàng hải và khai thác, vận hành luồng hàng hải Soài Rạp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4277 / VPCP - KTTH 

V/v thu phí đảm bảo hàng hải và khai thác, vận hành luồng hàng hải Soài Rạp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Tư pháp;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số  1355 / UBND -  QLDA ngày 29 tháng 3 năm 2016), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số  4311 / BGTVT - TC  ngày 20 tháng 4 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số  2877 / BKHĐT - KCHTĐT  ngày 20 tháng 4 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số  6133 / BTC -  TCDN ngày 09 tháng 5 năm 2016) về việc thu phí bảo đảm hàng hải và vận hành, khai thác luồng hàng hải Soài Rạp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết, căn cứ chuyển giao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thu phí bảo đảm hàng hải, thực hiện duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp, báo cáo Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMMai Tiến Dũng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.