Open navigation

Quyết định 98/QĐ-BCĐODA Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  98 / QĐ - BCĐODA 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số  16 / 2016 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;


Căn cứ Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành ban hành theo Quyết định số  34 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ Quyết định số  216 / QĐ - TTg  ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi;


Căn cứ văn bản cử cán bộ Lãnh đạo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm:


 1. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương;


 2. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp;


 3. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung;


 4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý;

 5. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng;


 6. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông;


 7. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh;


 8. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân;


 9. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng;


 10. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn;


 11. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng;


 12. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng;


 13. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản;


 14. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa;


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số  72 / QĐ - BCĐODA  ngày 16 tháng 4 năm 2013 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ODA.


Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Các thành viên Ban Chỉ đạo ODA;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, PL, KTN, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, BCĐ ODA (3). AT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Bình Minh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.