Open navigation

Công văn 2763/TCHQ-TXNK Phí thuê quầy hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài của ngân hàng thương mại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2763 / TCHQ - TXNK 

V/v: phí thuê quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của NHTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số ngân hàng làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài về việc giảm phí cho thuê mặt bằng quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ đề nghị của các ngân hàng thương mại, ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số  14862 / TCHQ - TXNK  gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam v/v phí thuê quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của ngân hàng thương mại; Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đã có công văn số  5062 / TCTCHKVN  thông báo giảm 20% mức giá thuê mặt bằng tại các Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Cam Ranh (bản sao công văn gửi kèm).


Trường hợp các ngân hàng tiếp tục có kiến nghị về việc giảm phí thuê mặt bằng quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thì đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về cơ cấu các khoản chi phí trong tổng chi phí dịch vụ hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại các sân bay quốc tế nơi ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (trong đó có chi phí cho thuê mặt bằng quầy hoàn thuế).


Ý kiến xin được nhận lại trước ngày 06  / 4 / 2015 . Quá thời hạn trên Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến của các ngân hàng thì được hiểu không có kiến nghị về việc giảm phí thuê mặt bằng quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.