Open navigation

Công văn 1352/BKHCN-KHTH Cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1352 / BKHCN - KHTH 

V/v cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt năm 2015 (Quyết định số  2238 / QĐ -  KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2015), Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán chuyên đề công tác quản lý kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2014. Nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề KH&CN này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu đánh giá khái quát, toàn diện tình hình, kết quả quản lý, sử dụng kinh phí NSNN đầu tư cho hoạt động KH&CN năm 2014 trên phạm vi toàn quốc.


Để chuẩn bị cho công tác triển khai kiểm toán, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các nội dung có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN đầu tư cho hoạt động KH&CN năm 2014 theo phụ lục kế hoạch đính kèm và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/5/2015 để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước. Bản mềm xin gửi về hộp thư: khth@most.gov.vn.


Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng sự hợp tác của Quý Cơ quan./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ (có liên quan);

 • Lưu VT, Vụ KHTH.

  KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG

  Trần Quốc Khánh

  PHỤ LỤC


  KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

  (Kèm theo Công văn số  1352 / BKHCN - KHTH  ngày 27/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


  1. Một số thông tin cơ bản về hoạt động KH&CN của Bộ, ngành, địa phương


   1. Tình hình chung về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý về KH&CN


    • Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN năm 2014


    • Số lượng các tổ chức KH&CN trực thuộc quản lý, bao gồm: Đơn vị sự nghiệp KH&CN; Doanh nghiệp nhà nước hoạt động KH&CN, ...


    • Phân cấp quản lý về nhiệm vụ KH&CN: Việc xác định nhiệm vụ; Giao nhiệm vụ; đánh giá nghiệp thu nhiệm vụ KH&CN.


    • Phân cấp quản lý về tài chính đối với hoạt động KH&CN: Phân bổ giao dự toán kinh phí NSNN đầu tư cho KH&CN; Quyết toán kinh phí, ...


   2. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí nguồn NSNN đầu tư cho KH&CN năm 2014 của Bộ, ngành, địa phương


    1. Lập, phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2014


     • Chi sự nghiệp KH&CN:


      + Chi hoạt động thường xuyên (chi tiết từng đơn vị);


      + Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN (chi tiết từng đơn vị và theo từng cấp nhiệm vụ KH&CN các cấp).


     • Chi đầu tư phát triển cho hoạt động KH&CN (chi tiết theo từng dự án, nội dung chi, từng đơn vị)


    2. Kết quả giải ngân và quyết toán kinh phí


     • Tình hình, kết quả giải ngân; số dư kinh phí chuyển năm sau (chi tiết theo từng nội dung dự toán nêu trên)


     • Tình hình quyết toán kinh phí theo niên độ ngân sách


   3. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN


    1. Nhiệm vụ KH&CN năm 2014

     • Nhiệm vụ KH&CN các cấp chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang năm 2014


     • Nhiệm vụ mới giao năm 2014


     • Nhiệm vụ kết thúc năm 2014


      Các nội dung trên đề nghị có các thông tin bao gồm: Số lượng nhiệm vụ KH&CN các cấp; Kinh phí NSNN cấp cho từng nhiệm vụ


    2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN


     • Kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN trong năm 2014
    3. + Số đề tài, dự án đã nghiệm thu trong năm (kết quả nghiệm thu chi tiết theo từng nhiệm vụ)


     + Số bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín


     + Số văn bằng sở hữu công nghiệp


     + Kết quả nghiên cứu được ứng dụng


     • Kết quả quyết toán kinh phí theo chương trình, đề tài, dự án hoàn thành:


      + Số chương trình, đề tài, dự án đã hoàn thành được quyết toán trong năm 2014 (chi tiết theo từng nhiệm vụ KH&CN)


      + Số chương trình, đề tài, dự án hoàn thành đã nghiệm thu kết quả thực hiện nhưng chưa quyết toán kinh phí (chi tiết lũy kế từng năm theo từng nhiệm vụ KH&CN)


   4. Tình hình kết quả thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN và rà soát, sắp xếp, phân loại tổ chức KH&CN theo Nghị định  115 / 2005 / NĐ - CP 


    • Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN


    • Rà soát, sắp xếp, phân loại tổ chức KH&CN theo Nghị định  115 / 2005 / NĐ - CP 


   5. Tình hình kết quả hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia do Bộ, ngành quản lý


 • Số lượng, danh mục phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; Giá trị thiết bị, công trình đã được đầu tư; số biên chế, ...


 • Mô hình tổ chức, quản lý hoạt động (hạch toán độc lập, phụ thuộc)


 • Tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí được cấp trong năm 2014

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm 2014


  II. Một số thông tin cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán


  1. Hệ thống kiểm soát nội bộ


 • Môi trường kiểm soát: Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và điều hành công tác quản lý và sử dụng kinh phí KH&CN năm 2014


 • Tình hình, đặc điểm hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Bộ, ngành, địa phương


  1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về hoạt động KH&CN đối với Bộ, ngành, địa phương


 • Tình hình kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động KH&CN năm 2014 và các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán trước của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập (nếu có)


 • Tình hình thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước đối với các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương trong kỳ được kiểm toán (nếu có)


 1. Báo cáo các thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành sử dụng kinh phí cho hoạt động KH&CN


Phụ lục số  04 / KHKT - NSBN 


TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 - NĂM 2012 - NĂM 2013 VÀ 2014


Đơn vị tính: Triệu đồngTT


Nội dung

Tổng dự toán được duyệt


Giá trị quyết toán A-B


Thời gian KC- HT

Ngày tháng năm bàn giao

Ngày tháng năm lập QT vốn

Ngày tháng năm trình phê duyệt QT vốn

Ngày tháng năm được phê duyệt QT vốn


Giá trị Chủ đầu tư đề nghị QT


Giá trị

QT

được duyệt

Vốn cấp phát lũy kế đến thời điểm dự án được phê duyệt quyết toán


Tổng số


Xây

lắp


Thiết bị


Khác


A

Các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toánI

Bộ ngành
1

Bộ khoa học & Công nghệ1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C
2

Viện hàn lâm khoa học & Công nghệ1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C
3

Bộ……II

Địa phương1

Tỉnh A1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C2

Tỉnh B1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C3

Tỉnh C
B

Các dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toánI

Bộ ngành
1

Bộ khoa học & Công nghệ1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C
2

Viện hàn lâm khoa học & Công nghệ
1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C3

Bộ……II

Địa phương1

Tỉnh A1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C2

Tỉnh B1.1

Dự án A1.2

Dự án B1.3

Dự án C3

Tỉnh C
…….
Phụ lục số  04a / KHKT - NSBN 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN NĂM 2014


Đơn vị tính: 1.000 đồngTT


Nội dung


Tổng mức đầu tư được duyệt


Tổng dự toán được duyệt


Thời gian KC-HT


Ngày tháng năm xét thầu


Hình thức đấu thầu


Giá trúng thầu được phê duyệt

Ngày phê duyệt kết quả ĐT


Cấp phê duyệt kết quả trúng thầu


Giá chỉ định thầu


Lý do chỉ định thầu


Ghi chú

A

Bộ ngành
I

Bộ A...
1

Dự án A...
1

Gói thầu A...
2

Gói thầu b...
3

Gói thầu b...
II

Bộ B…
1

Gói thầu A...
2

Gói thầu b...
3

Gói thầu b...
B

Địa phương
II

Tỉnh A
1

Gói thầu A...
2

Gói thầu b...

3

Gói thầu b...
II

Tỉnh B
1

Gói thầu A...
2

Gói thầu b...
3

Gói thầu b...
Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.