Open navigation

Công văn 1860/BHXH-THU Hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm Y tế hộ gia đình


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1860 / BHXH - THU 

V/v hướng dẫn bổ sung thu BHYT hộ gia đình

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội quận, huyện;

- Đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.HCM.


Thực hiện Công văn  2085 / BHXH - BT  ngày 08/6/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:


 • Khi người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình chỉ cần lập mẫu Thống kê thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu D01-HGĐ kèm theo); Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với trường hợp tham gia lần đầu (mẫu TK01-TS).


 • Căn cứ để lập mẫu D01-HGĐ là sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, sau khi hoàn tất việc kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trong mẫu, chủ hộ (hoặc người đại diện) ký cam đoan những nội dung kê là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, không phải sao chụp thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3, và 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số  41 / 2014 / TTLT - BYT - BTC ; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường. Nhân viên đại lý thu BHYT căn cứ mẫu TK01-TS, mẫu D01-HGĐ đối chiếu với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và ký tên trên mẫu D01-HGĐ.


 • Đại lý thu BHYT căn cứ mẫu D01-HGĐ, TK01-TS để lập Danh sách người tham gia BHYT (D03-TS) và xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Nghị định  105 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/11/2014 của Chính phủ. Các trường hợp giảm phí vẫn photocopy thẻ BHYT của các thành viên đã tham gia BHYT theo hình thức tự đóng.


Ví dụ: Gia đình ông A có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người có thẻ BHYT diện hưu trí, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông A là 04 người, trong đó có 2 người đã tham gia BHYT tự đóng trước đó (thẻ còn giá trị sử dụng). Ngày 25/6/2015, 2 người còn lại trong hộ lên đăng ký tham gia BHYT 12 tháng theo hộ gia đình thì: giá trị ghi trên thẻ BHYT của 02 người đăng ký mới từ 01/08/2015 đến 31/7/2016. Mức đóng:


Nguyễn Văn E = 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 60% = 372.600 đồng (được xác định là người thứ ba để làm căn cứ giảm trừ)


Nguyễn Văn F = 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 50% = 310.500 đồng

Yêu cầu Giám đốc BHXH quận, huyện khẩn trương triển khai đến các Đại lý thu BHYT để thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố (Phòng Thu) để được hướng dẫn, giải quyết.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Các phòng chức năng;

 • Lưu: VT, THU.

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

UBND xã, phường, thị trấn.........


Thôn (Bản, Tổ dân phố)………….

Mẫu D01-HGĐTHỐNG KÊ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT


Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………..Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú).........................................................


Địa chỉ: Thôn (Bản, Tổ dân phố):………………………………Xã, phường, thị trấn……………………………………


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính (Nam:

1; Nữ:

2)

Quan hệ với chủ hộ

Đối tượng đang tham gia BHYT

Chưa tham gia BHYT

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6


Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


Ngày….. tháng…..năm….

Chủ hộ (hoặc người đại diện)

(ký, ghi rõ họ tên)


Ngày….. tháng…..năm…. Nhân viên đại lý BHYT (ký, ghi rõ họ tên)

PHƯƠNG PHÁP LẬP


Danh sách kê khai hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu D01-HGĐ)


 1. Mục đích: Kê khai toàn bộ thành viên trong sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú kể cả thành viên đang tham gia và chưa tham gia BHYT để lập danh sách tham gia BHYT.


 2. Trách nhiệm lập: Chủ hộ gia đình hoặc người đại diện. Người kê khai phải cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.


 3. Căn cứ lập: Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú.


 4. Phương pháp lập:


  1. Đối với chủ hộ (hoặc người đại diện)


 • Phần thông tin chung: ghi rõ họ và tên chủ hộ; ghi số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú); ghi rõ địa chỉ: số nhà, Khu phố, tổ dân phố; xã (phường, thị trấn); huyện; tỉnh.


 • Chỉ tiêu theo cột:


 • Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn các thành viên trong hộ.


 • Cột B: Ghi rõ họ và tên của từng người trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (bao gồm cả chủ hộ và các thành viên trong hộ).


 • Cột 1: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu.


 • Cột 2: Ghi giới tính nam hoặc nữ.


 • Cột 3: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu...).


 • Cột 4: Ghi rõ loại đối tượng đang tham gia BHYT (hưu trí, trẻ em dưới 6 tuổi, cận nghèo, học sinh, sinh viên, người tham gia BHYT theo hộ gia đình...đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nợ chưa được cấp thẻ thì cũng ghi rõ “do đơn vị nợ chưa được cấp thẻ BHYT”).


 • Cột 5: Đánh dấu “x” tương ứng với đối tượng chưa tham gia BHYT.


 • Cột (6): ghi rõ lý do vắng mặt của các thành viên trong hộ gia đình vắng mặt tại địa phương: đi du học ở nước ngoài, ly hôn đã chuyển đến nơi khác sinh sống nhưng chưa cắt hộ khẩu, cư trú dài hạn ở tỉnh khác do đi làm ăn xa, đã xuất cảnh định cư ở nước ngoài nhưng chưa cắt hộ khẩu,...


* Sau khi hoàn tất việc kê khai, chủ hộ (hoặc người đại diện) ký, ghi rõ họ tên.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.