Open navigation

Công văn 2143/BHXH-TCKT Hướng dẫn nội dung chi phục vụ công tác thu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2143 / BHXH - TCKT 

V/v hướng dẫn một số nội dung chi phục vụ công tác thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 10/4/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số  1220 / BHXH - KHĐT  về việc hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2015, trong đó đã hướng dẫn BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH các tỉnh) thực hiện mức chi cho đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của một số đối tượng bằng 4% trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng). Không thực hiện chi 1% hoa hồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng), trong đó giao cho Văn phòng BHXH Việt Nam chi 0,2% và BHXH tỉnh chi 0,8% cho các hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện: Sơ kết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; khen thưởng cho đại lý thu làm tốt công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; chi cho công tác kiểm tra, giám sát đại lý thu.


Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh thực hiện nội dung chi “sơ kết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; khen thưởng cho đại lý thu làm tốt công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; chi cho công tác kiểm tra, giám sát đại lý thu” từ nguồn kinh phí chi đặc thù phục vụ công tác thu được BHXH Việt Nam giao trong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm của Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh. Riêng năm 2015, chi trong dự toán chi quản lý bộ máy đã được BHXH Việt Nam giao đầu năm tại Quyết định số  150 / QĐ - BHXH  ngày 06/02/2015 về việc giao dự toán thu, chi năm 2015.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc  (b / c) ;

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Ban Thu;

  • Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đình Khương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.