Open navigation

Công văn 5060/UBND-VX Thực hiện thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5060 / UBND - VX 

Về triển khai thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Y tế; Sở Tài chính;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sở Thông tin và Truyền thông;

Bảo hiểm xã hội Thành phố;

Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, 

Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hỗ trợ của Sở - ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề đã phối hợp, triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, số học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm; riêng năm học 2014 - 2015, toàn Thành phố có 1.508.287 học sinh, sinh viên tham gia, đạt tỷ lệ 86,04% (tăng 4,28% so với năm học 2013 - 2014), trong đó có 29.511 em thuộc các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ; có nhiều trường đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận các dịch vụ y tế theo quy định.


Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên hiện còn một số hạn chế như: trên địa bàn Thành phố vẫn còn 13,96% học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế (tỷ lệ học sinh, sinh viên của các Trường thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 2,15%, của Sở Giáo dục và Đào tạo là 1,61%, của Phòng Giáo dục và Đào tạo là 9,33% và Trường do các Bộ - ngành quản lý là 0,87%). Nhiều trường số học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp, tập trung ở khối trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học ngoài công lập. Nguyên nhân của tình hình trên là do thiếu sự phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện giữa các cấp, các ngành đối với công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; việc tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế hiệu quả chưa cao; Ban Giám hiệu một số Trường chưa thực sự quan tâm đến công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; nhiều giáo viên chưa tích cực giải thích, thuyết phục, vận động phụ huynh và học sinh, sinh viên tham gia.


Để thực hiện có kết quả Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, Chỉ thị số  05 / CT -  TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 32-  CTrHĐ / TU  ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy và Quyết định số  3651 / QĐ - UBND  ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32- CTrHĐ / TU  của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số  21 - NQ / TW  ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số  896 / QĐ - UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:


 1. Bảo hiểm xã hội Thành phố:


  - Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.


  • Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc thu, nộp Bảo hiểm y tế học sinh, sinh 

   viên.


   • Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, các Sở - ngành liên quan, Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.


   • Chủ động phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.


   • Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyện chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tích cực tuyên truyền về chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phù hợp.


 2. Sở Giáo dục và Đào tạo:


   • Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; khẳng định Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định pháp luật, là khoản thu bắt buộc ngay từ đầu năm học.


   • Giao chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho từng trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia năm học 2015 - 2016 đạt tỷ lệ 100% theo tinh thần Chỉ thị số  05 / CT - TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


   • Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

   • Chủ động phối hợp vái Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Y tế theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.


 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


  Chỉ đạo các trường nghề phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế sinh viên, đảm bảo tỷ lệ bao phủ đạt 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.


 4. Sở Y tế:


   • Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở tuyến quận, huyện để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng.


   • Chỉ đạo các Trạm Y tế phường, xã, thị trấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở các trường chưa có y sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách Bảo hiểm y tế.


   • Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tế trong các trường học trên địa bàn.


 5. Sở Tài chính:


  Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn Thành phố thuộc địa phương quản lý; đảm bảo trích chuyển kinh phí vào quỹ Bảo hiểm y tế kịp thời đúng quy định.


 6. Sở Thông tin và Truyền thông:


Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài của Thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, nhất là chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.


7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:


  • Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn triển khai tốt việc thực hiện thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Thành phố.


  • Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện tích cực tuyên truyền về chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phù hợp.


8. Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề:

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế đến sinh viên; chủ động đề ra các giải pháp thu Bảo hiểm y tế sinh viên đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trong năm học 2015 - 2016.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • TTTU; TT HĐND. TP;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • Ủy ban MTTQVN Thành phố;

 • ĐU Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

 • ĐU Khối các Trường Đại học-Cao đẳng và TCCN;

 • Các Sở - ngành; Đoàn thể TP;

 • Các cơ quan Báo, Đài;

 • VPUB: CPVP;

 • Phòng VX, THKH, TCTMDV;

 • Lưu: VT(VX-TC).

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH


Hứa Ngọc Thuận

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.