Open navigation

Công văn 4272/TCT-CS Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4272 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  5268 / CT - TTr2  ngày 05/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt thành lập năm 2002 tại Bình Dương, năm 2003 Công ty đã phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2004, Công ty chuyển trụ sở vào khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt không phải là cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu công nghiệp.


Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm Công ty di chuyển địa điểm sản xuất đến khu công nghiệp (năm 2004) không có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp di chuyển địa điểm vào khu công nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, khi di dời cơ sở sản xuất kinh doanh thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.