Open navigation

Công văn 2559/BHXH-CST Cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động


BAa HIEM xl\. HQI VII;:TNAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM

BAo HIEM xA HQI TP. HO cHi MINH flQc l,p - TV do - Ha].nh phuc

S6JsS~/BHXH-CST Tp. H6 Chi Minh, ngay Hthcing 08 niim 2014

vIv: cung dp thong tin k~t qua dong BHXH,

BHYT (MftuC13-TS) cho nguai lao dQng.

Kinh gui: Cae don vi su d\lng lao dl)ng tren dia bfm TP. H6 Chi Minh

Th\fc hi~n cong van 704 / BHXH - BT ngay 04/03/2014 cua BHXH Vi~t Nam hu6ng d~n vi~c cung cdp thong tin v~ k€t qua dong BHXH, BHYT (C13-TS) h~ng nam thee quy dinh;

K€ tu ngay 03/09/2014, BHXH Thanh ph6 th\fc hi~n cung cdp thong tin neu tren

qua c6ng thong tin di~n tir trang web cua BHXH thanh ph6 va hu6ng d~n cach tra Clm nhu sau:

1. Nguyen t~c:

H~ng nam, cO'quan BHXH thong bao k€t qua dong BHXH, BHYT, BHTN d€n thai di€m dan vi SDLD dong du ti~n cua nam tru6c cho nguai lao d(mg bi€t.

2. HU'611g din thvc hi~n tra cuu:

Nam 2014, cO'quan BHXH cung cdp thong tin v~ k€t qua dong BHXH, BHYT eho cac d6i tuqng tham gia BHXH, BHYT bilt bU9Ctren dia ban thanh ph6 H6 Chi Minh cua nam 2013.

BuO'c 1:

/ / CI3 .bhxhtphcm.gov.vn/" class="a" target="_blank">Truy e~p vao trang web t~i dia chi: / / CI3 .bhxhtphcm.gov.vn/" target="_blank">http: / / CI3 .bhxhtphcm.gov.vn

BuO'c 2:

Nh~p s6 s6 BHXH ho~c ma the BHYT -> nh~p s6 CMND -> nh~p nam sinh (chi nam sinh) -> nh~p nam thong bao cAn tra ctm: 2013 -> nh~p ma xac nh~n hi€n thi tren man hinh. Sau do bdm tim ki€m va xem k€t qua tren trang web.


~


BAO HIEM xA HQI TP HO CHI MINH

$ ~

1'>"" ~}' THONG BAo KET QUA DONG BHXH, BHYT & BHTN

"'--t""HC;>\


T"m Idt!'m th6ng tin d6ng BtlXtI. BHYT va BHTN


:~~~h<$: :

image src="2559_BHXH_CST_2014_Vv_Cung_cap_thong_tin_ket_qua_dong_BHXH_BHYT_mau_C13_TS_cho_nguoi_lao_dong / Image_001 .png" height="1118" width="799">


Trong qua trinh tra clm, co th€ do du li~u v€ thong tin ca nhful cua mQt s6 nguai lao dQng (s6 CMND va ngay thang nam sinh) chua ddy du, chinh xac nen trong twang hQ'p khong tim ra thong tin ma dff nh~p du cac thong s6 theo yeu cdu cua trang web thi nguai lao dQng lien h~ v6i don vi sir d\lng lao dQng dang tham gia BHXH d€ ph6i hQ'Pv6i CCY quan BHXH (Phong thu ha(lc b9 phi)n thu) ki€m tra, huang dfrn b6 sung va di€u chinh du

li~u.

Luu y: Vi¢c diJu chinh dfr li¢u cac thong tin vJ muc dong, chuc danh, thong tin ca nhtm .... thl;fchi¢n trang nam nay sf! dU(1cthong baa vaa kh qua dong BHXH, BHYT cua

nam sau.


Bao hi€m xff hQi thanh ph6 H6 Chi Minh d€ nghi cac don vi sir s\lng lao dQng tren dia ban thanh ph6 cung clip s6 s6 BHXH va thong bao d€n tung nguai lao dQng trong don vi bi€t d€ duQ'ctra Clm thong tin v€ k€t qua dong BHXH, BHYT cua nam 2013.

Yeu cdu Bao hi€m xff hQi cac qu~n huy~n va cac phong nghi~p V\l co lien quan ph6i hQ'Pch~t che v6i dcynvi sir d\lng lao dQng d€ thong bao rQng rffi cho nguai lao dQng tham gia BHXH, BHYT bi€t va th\1'chi~n.l.~


Noi nh~n:

- Nhutren;

- Ban Giam D6e (d~ b/e);

- Trung tam CNTT-BHXHVN (thay b/e);

- Ban S6 the - BHXH VN ( thay b/e);

- BHXH cae qu~n, huy~n;

- Cae phOng nghi~p V\l;

- Trang web BHXHTP;

- LUll VT, P. CS'W-

I Nguy~n Thi Thu

image src="2559_BHXH_CST_2014_Vv_Cung_cap_thong_tin_ket_qua_dong_BHXH_BHYT_mau_C13_TS_cho_nguoi_lao_dong / Image_002 .gif" height="1140" width="818">

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.