Open navigation

Công văn 2466/BHXH-TCKT ngày 07/07/2014 Hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 Hết hiệu lực: 01/07/2016 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/BHXH-TCKT

V/v hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tạm thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là BHXH tỉnh) như sau:

Căn cứ vào các quy định tại: Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập là cá nhân bị cưỡng chế đang được hưởng BHXH; Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị khấu trừ “Đến kỳ lĩnh tiền lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công chức biết", cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện như sau:

1. Thực hiện khấu trừ đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

- Cơ quan BHXH thực hiện quy trình khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương tự như hướng dẫn về quy trình khấu trừ chế độ BHXH hàng tháng để thi hành án dân sự và trả nợ thuế tại Mục 6 Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.

- Đối với trường hợp người hưởng không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan BHXH thực hiện tương tự như trường hợp người hưởng không ký nhận vào Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng và Danh sách khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc không viết Giấy biên nhận số tiền đã nhận để thi hành án dân sự hướng dẫn tại Điểm 2 của Công văn số 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 của BHXH Việt Nam về việc khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự.

2. Thực hiện khấu trừ đối với trường hợp người hưởng trợ cấp BHXH một lần

Căn cứ hồ sơ do cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuyển đến, cơ quan BHXH thống nhất với cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về số tiền khấu trừ của người hưởng bằng văn bản. Khi thực hiện khấu trừ, ghi rõ số tiền phải khấu trừ vào cột ghi chú tại Danh sách giải quyết chế độ BHXH một lần; viết Phiếu chi tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cho người hưởng theo số tiền sau khi đã khấu trừ; chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính biết.

3. Tỷ lệ khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP: “Đối với tiền lương, BHXH tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, BHXH được hưởng.”

Trường hợp trong cùng một thời điểm, cùng một người hưởng vừa phải thực hiện thi hành án dân sự vừa phải thực hiện Quyết định cưỡng chế quyết định hành chính thuế hoặc vừa phải thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH, cơ quan BHXH thực hiện khấu trừ tiền chế độ BHXH để thi hành án dân sự, trả nợ thuế và phạt vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 30% tiền lương hưu, trợ cấp BHXH.

BHXH các tỉnh thực hiện khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam;
 - Lưu: VT,TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đình Khương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.