Open navigation

Công văn 2668/BHXH-BT Thu bảo hiểm thất nghiệp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2668 / BHXH - BT 

V/v thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Quá trình thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn có vướng mắc liên quan đến việc xác định đối tượng tham gia BHTN quy định tại Nghị định số  66 / 2011 / NĐ - CP  ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số  1896 / BNV - CCVC  ngày 04/6/2014 về việc thực hiện chế độ BHTN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:


Chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước không phải là công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; do đó, thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định tại Khoản 4, Điều 41 Nghị định số  127 / 2008 / NĐ - CP  ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN.


Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các Ban: CSXH, ST;

  • Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.