Open navigation

Công văn 2681/BHXH-CSYT ngày 23/07/2014 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/BHXH-CSYT

V/v thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc;
 - Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Nam.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được ý kiến của Bảo hiểm xã hội một số địa phương về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên Bộ Y tế - Nội vụ - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp phòng chống dịch (viết tắt là Thông tư số 10). Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (Nghị định số 85) và Thông tư số 10, chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật sẽ được kết cấu vào giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Bộ Y tế chưa ban hành quy định về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và hướng dẫn định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật làm căn cứ xác định chi phí phụ cấp theo loại phẫu thuật, thủ thuật để tính vào giá dịch vụ y tế.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí của các dịch vụ y tế trong khám, chữa bệnh BHYT theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế -Tài chính - Lao động thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính đến khi có hướng dẫn cụ thể của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật theo lộ trình quy định tại Nghị định số 85./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, DVT;
 - Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Minh Thảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.